woda-1
woda-2

POŁCZYN ZDRÓJ
Woda źródlana Alkaliczna PH 7,7

Studnia 2A
Woda źródlana, niegazowana, niskozmineralizowana. Poddana procesowi napowietrzania i filtracji. Wydobywana ze studni 2A w Uzdrowisku Połczyn-Zdrój

Zawartość składników mineralnych: 447,28 mg/l

KATIONY
mg/l
Wapniowy
Ca2+
77,15
Magnezowy
Mg2+
12,76
Sodowy
Na+
11,43
Potasowy
K+
2,15
ANIONY
mg/l
Wodorowęglanowy
HCO3
292,6
Siarczanowy
SO2- 4
25,92
Chlorkowy
Cl
6,7

GEOPARK Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy – Barwice – Czaplinek – Połczyn-Zdrój

Kraina Drawy i Dębnicy to obszar położony na terenie gmin Barwice, Czaplinek i Połczyn-Zdrój, w północnej części Pojezierza Drawskiego, w województwie zachodniopomorskim.

Obszar Polodowcowej Krainy Drawy i Dębnicy jest określany jako „Szwajcaria Połczyńska” bądź „Bieszczady Północy”. Pierwsze porównanie wynika z mocno urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźby terenu, gdzie jak zdecydowanie nizinny krajobraz polskiego Pomorza tutejsze stromizny robią zaskakujące wrażenie. Określenie „Bieszczady Północy” również dotyczy ukształtowania terenu a ponadto nawiązuje do innej wspólnej cechy obu regionów. Są nią duże połacie lasów bukowych porastających wzgórza i pagórki morenowe.

Kolejna cecha nadająca temu regionowi niespotykanie ciekawy charakter również jest związana ze skutkami działalności lodowca i rzeźbą terenu. W sercu omawianego obszaru wyjątkowo dobrze dostrzegalny jest wododział, czyli linia oddzielająca dorzecza dwóch różnych zlewni rzek. Dotyczy to Drawy i Dębnicy, z których każda płynie w zupełnie inną stronę – Drawa ma swoje źródła w Dolinie Pięciu Jezior i płynąc na południe wpada do Noteci (zatem należy do zlewni Warty/Odry), natomiast Dębnica płynie na północ i wchodzi w skład zlewni Parsęty wpadającej bezpośrednio do Bałtyku. W Polodowcowej Krainie jest wiele miejsc, w których widać źródła strumieni będących dopływami obu rzek w odległości kilkuset metrów od siebie! Walorem stanowiącym o geologicznej wyjątkowości tego terenu są także liczne głazy narzutowe, które przewędrowały ze skandynawskim lodowcem. Największe z dotychczas odnalezionych znajdują się w Nowym Koprzywnie oraz blisko 300 głazów na zboczach w pobliżu Spyczynej Góry nad jeziorem Żerdno.

Lasy bukowe to nie jedyny przykład bogactwa świata przyrody ożywionej. Duże zróżnicowanie ekosystemów stwarza dogodne warunki życia dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wśród przedstawicieli flory występują gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej i południowej, w tym około 40 gatunków objętych ochroną prawną, np. storczyk krwisty, skrzyp olbrzymi. Nie mniej bogato prezentuje się świat zwierzęcy, w którym na uwagę zasługują przedstawiciele chronionych gatunków ptactwa: żurawie, czaple, bieliki; ssaków: bobry, oraz chronione gady i płazy. O wartości przyrodniczo-krajobrazowej Polodowcowej Krainy świadczą również inne formy ochrony prawnej. Oprócz obejmującego ten obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego i Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 są tu dwa rezerwaty i kilkadziesiąt pomników przyrody.

Na początku czwartorzędu na półkuli północnej nastąpiło wyraźne ochłodzenie klimatu. Znacząco obniżyły się temperatury i zwiększyły opady śniegu, co sprzyjało tworzeniu się grubej pokrywy lodowej. W Europie lądolód powstał na Półwyspie Skandynawskim, skąd kilkakrotnie nasuwał się na obszar Polski.  Zlodowacenia na obszarze Polski miały miejsce w plejstocenie (starsza epoka czwartorzędu w erze kenozoicznej).

Woda Polodowcowa Połczyn Zdrój

Do największych ujęć wód podziemnych rejonu należą ujęcia komunalne w Połczynie – Zdroju, Starym Ludzicku, Dziwogórze, Kołaczu, Popielewie, Bruśnie i Gawrońcu oraz ujęcia przemysłowe w Bruśnie, Popielewicach i Kocurach. Ponadto w Połczynie – Zdroju swoje ujęcia posiadają sanatorium i szpital oraz zakłady przemysłowe – browar. Wszystkie wymienione ujęcia eksploatują wody z utworów czwartorzędowych z wyjątkiem studni w Kołaczu, która ujmuje piaski trzeciorzędowe.

Pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie browaru prowadzony jest w oparciu o trzy studnie wiercone:
nr 1a o głębokości 95 m
nr 2a o głębokości 93 m
nr 3 o głębokości 90 m
Wszystkie studnie ujęcia ujmują tę samą warstwę wodonośną.

Woda Polodowcowa Połczyn Zdrój, jako woda alkaliczna jest wodą pitną, wyróżniającą się wyższym poziomem pH, niż większość popularnych wód mineralnych. 

Każda woda źródlana lub naturalna woda mineralna charakteryzuje się określonym wskaźnikiem pH, który jest kolejnym, ważnym wyróżnikiem branym pod uwagę przez świadomych konsumentów.

Chemicznie czysta woda ma wartość pH bliską 7, czyli jest roztworem neutralnym. Woda, której pH jest niższe od 7, jest roztworem kwaśnym. Natomiast woda charakteryzująca się pH wyższym niż 7 jest roztworem zasadowym. Stąd nazwa woda zasadowa lub woda alkaliczna.

pH (czyli inaczej potencjał wodoru) jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworu i mieści się w przedziale 0-14. Skala ta pozwala określić, czy mamy do czynienia z roztworem kwaśnym, obojętnym czy zasadowym. Przyjmuje się, że woda alkaliczna to woda, której pH jest wyższe niż 7,2.

Które wody są alkaliczne?

Większość popularnych, butelkowanych, naturalnych wód mineralnych dostępnych w sklepach posiada pH pomiędzy 5,5 a 7,5 pH

Dlaczego wysokie pH?
Wysokie pH wody alkalicznej ma duże znaczenia dla naszego zdrowia – przede wszystkim pozwala na utrzymanie prawidłowego bilansu kwasowo-zasadowego w organizmie. Bilans ten pozwala m.in. na prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu pokarmowego. Wpływa bezpośrednio na nasze samopoczucie i witalność.
Nie ma w tym żadnej nadprzyrodzonej siły ani uzdrowicielskich mocy, a proste, zdrowotne działanie oparte o chemiczne struktury naszego organizmu.
Mniej stresu – więcej życia
Stresujący tryb życia, niedbałe i szybkie jedzenie, chroniczne przemęczenie czy intensywny, nieregularny wysiłek fizyczny – to wszystko nie pozwala nam w pełni cieszyć się odpowiednim zdrowiem. Wiele spożywanych przez nas pokarmów sprawia, że nieświadomie zakwaszamy organizm – kto z nas ma bowiem czas na dokładną weryfikację tego, co je?
Woda alkaliczna jest idealnym produktem, który w prosty sposób przywraca odpowiednie proporcje kwasowo-zasadowe w organizmie, neutralizując nadmierne zakwaszenie.
Woda alkaliczna to jednak produkt nadal deficytowy. Naturalnych ujęć wody alkalicznej na świecie jest niewiele. Większość wód mineralnych, dostępnych w sklepach ma pH neutralne lub wręcz kwasowe.

Woda Połczyn Zdrój – Naturalnie bogata w minerały!